Godziny pracy logopedy w PSP w Koniewie

 • poniedziałek – 8:30-10:30 
                           11:40-14:40
 • piątek           – 11:40-14:40
   

Zadania i obowiązki logopedy

 • diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów;
 • prowadzenie zajęć logopedycznych/specjalistycznych indywidualnych lub w grupach;
 • podejmowanie działań logopedycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami ucznia;
 • utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami ucznia wymagającego intensywnych ćwiczeń – udzielanie instruktażu dla rodziców;
 • udzielanie instruktażu nauczycielom, dotyczących prowadzenia prostych ćwiczeń logopedycznych, usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy i fonacyjny u dzieci wymagających pomocy logopedycznej;
 • prowadzenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wg potrzeb;
 • udział w pracach Zespołu Wspierającego ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z orzeczeniami;
 • stała współpraca z pedagogiem i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno – kompensacyjne;
 • organizowanie i prowadzenie pogadanek dla nauczycieli i rodziców dotyczących rozwoju mowy;
 • organizacja i opieka nad gabinetem logopedycznym;
 • prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Informacje dla rodziców

Wada  wymowy  czy   mowy   ma   ujemny  wpływ  na  kształtowanie osobowości  dziecka . Sprzyja rozwijaniu  u niego  takich  cech  jak: nieśmiałość,  skrytość, poczucie  niepełnosprawności .Dziecko  takie  przeważnie  stara  się  ją  ukryć  i  dlatego  też  woli  nie  odpowiadać na pytania  zadawane  przez  nauczyciela . W  związku  z tym  dzieci  te   wymagają  wyrozumiałości  i  stosowania specjalnych metod pedagogicznych  przez  wychowawców i rodziców .Zaburzenia  mowy  u dzieci  objawiają  się  w rozmaity  sposób i mają  różny  stopień  nasilenia . Zaburzenia w tym zakresie  utrudniają  proces porozumiewania  się  i przekazywania  informacji .   Na  rozwój  mowy  dziecka  największy   wpływ  ma  środowisko w  którym  się  dziecko wychowuje. W  wieku  3-6 lat  jest  nim rodzina i przedszkole , w  późniejszym rodzina i  szkoła.

Do najczęstszych przyczyn wad wymowy zalicza się:

 • Zmiany anatomiczne aparatu artykulacyjnego (wady zgryzu, anomalie zębowe, nieprawidłowa budowa języka, nieprawidłowa budowa podniebienia, rozrost trzeciego migdałka,  skrzywienie przegrody nosowej, przerost śluzówki nosa),
 • Osłabienie słuchu
 • Schorzenia układu oddechowego – nieprawidłowe oddychanie,
 • Mała sprawność narządów artykulacyjnych,(języka, warg i podniebienia)
 • Zaburzenia emocjonalne,
 • Nieprawidłowe wzorce mowy.

Co powinni, a czego nie powinni robić rodzice, aby wspomagać   rozwój mowy dziecka?

 

RODZICE  POWINNI:

 • Czytać dziecku bajki, wierszyki, wyliczanki. Uczyć krótkich wierszy na pamięć.
 • Zachęcać dziecko do mówienia .Mówić do dziecka, już od pierwszych dni jego życia, dużo i spokojnie („kąpiele słowne”). Wypowiedzi muszą być poprawne językowo, zdania krótkie. . Należy unikać języka dziecinnego (spieszczania) w trakcie rozmowy z dzieckiem
 • Karmić naturalnie, co zapewni dziecku prawidłowy rozwój układu artykulacyjnego.
 • Zwracać uwagę, aby dziecko oddychało nosem.
 • Odpowiadać na pytania dziecka cierpliwie i wyczerpująco.

RODZICE  NIE  POWINNI:

 • Używać zdrobnień i spieszczeń w rozmowie z dzieckiem.
 • Zawstydzać, karać dziecko za wadliwą wymowę.
 • Zmuszać dziecka leworęcznego do posługiwania się ręką prawą w okresie kształtowania się mowy.
 • Wymagać od dziecka zbyt wczesnego wymawiania poszczególnych głosek.

 

WSPÓŁPRACA  RODZIC – LOGOPEDA

Niezbędna jest ścisła współpraca rodziców z logopedą. Po  każdorazowych ćwiczeniach przekazywane są wskazówki do pracy z dzieckiem w domu.   W znacznej mierze od stosowania się do tych zaleceń zależą efekty terapii  logopedycznej.  Rodzice mają za zadanie utrwalanie z dzieckiem przerobionego na   zajęciach materiału, co pozwala  na przejście do następnego etapu ćwiczeń. W ramach ćwiczeń domowych bardzo ważna jest systematyczność. Lepsze  i szybsze efekty osiąga się, gdy ćwiczenia domowe prowadzone są codziennie  przez kilkanaście minut, aniżeli raz czy dwa razy w tygodniu np. po godzinie. Ćwiczenia powinny przebiegać w atmosferze spokoju, zrozumienia trudności dziecka. Pośpiech i nerwowość utrudniają pracę i ograniczają jej efekty. Dziecko należy chwalić nawet za minimalne osiągnięcia. Cieszy je to i mobilizuje do wysiłku.  Dziecko powinno uczęszczać systematycznie na zajęcia. Tylko wtedy  można liczyć na efekty.

DZIĘKUJĘ   ZA  UWAGĘ.

                                                                                                Marta Szpak