1. Misja szkoły.
  • szkoła pragnie kształtować swoich wychowanków w sferze intelektualnej, moralnej i społecznej tak, by jak najlepiej przygotować ich do życiowych zadań, wychować na dojrzałych i odpowiedzialnych polaków, szanujących tradycje i przeszłość historyczną kraju, regionu i szkoły;
  • dążymy do tego, by zbudować twórczą, przyjazną i bezpieczną szkołę, w której będzie panowała atmosfera zrozumienia, wzajemnego szacunku, poszanowania ludzkiej godności, praw człowieka. inspirujemy uczniów do pracy nad sobą i rozwijania własnych talentów;
  • pragniemy, aby rodzice aktywnie uczestniczyli w procesie budowania systemu wartości u swoich dzieci, współdziałali ze szkołą i wspierali nauczycieli oraz pracowników szkoły, współuczestniczyli w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji;
  • w procesie wychowawczym kierujemy się przekonaniem, że to rodzice uczniów mają obowiązek i prawo wychowywania dzieci zgodnie z wyznaczonym i społecznie akceptowanym systemem wartości, decydują o metodach, formach wychowania swoich dzieci przy aktywnie wspomagającej roli szkoły.
 2. Wizja szkoły:
  • nasza szkoła wychowuje nowoczesnego Europejczyka, tolerancyjnego, otwartego na kulturę innych narodów, wolnego od uprzedzeń; patriotę szanującego historię i tradycje kraju i regionu;
  • szkoła stwarza doskonałe warunki do wszechstronnego intelektualnego, fizycznego i społecznego rozwoju, a także bardzo dobrze przygotowuje do kolejnych etapów kształcenia;
  • nauczyciele dbają o każdego ucznia, stosują indywidualizację w nauczaniu, zapewniają pomoc pedagogiczną oraz wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych;
  • szkoła umożliwia samokształcenie, rozwijanie zdolności i zainteresowań;
  • nauczyciele są wykształceni i podnoszą stale swoje kwalifikacje;
  • rodzice wspierają szkołę w działaniach dydaktyczno-wychowawczych, są partnerami przy podejmowaniu działań wychowawczych i opiekuńczych;
  • szkoła jest bezpieczna, panuje w niej życzliwa atmosfera oparta na kulturze osobistej nauczycieli, uczniów i rodziców;
  • szkoła współpracuje z instytucjami lokalnymi wspierającymi oświatę oraz z innymi szkołami. działania szkoły znane są w środowisku lokalnym;
  • szkoła bierze udział w projektach międzynarodowych;
  • szkoła jest efektywnie zarządzana;