Godziny pracy pedagoga w PSP w Koniewie

 • poniedziałek – 14:45 – 15:45
 • wtorek           – 14:05 – 15:05
 • środa             – 14:05 – 15:05
 • czwartek       – 11:40 – 15:00
 • piątek           – 8:30 – 11:0014:45 – 15:55

 

Do zadań pedagoga szkolnego należy:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron ucznia;
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole/przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych;
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;
 • wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 • rozpoznawanie i analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych;
 • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktyki w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców;
 • wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki;
 • udział w opracowywaniu Programu Profilaktyki;
 • prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.