Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Koniewie, Koniewo 9, 72-510 Wolin. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: ‪ 91 32 66 322, 509 038 802; adresu e-mail: koniewo9@wp.pl

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych jest Bartosz Kaniuk, z którym w sprawach przetwarzania swoich danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować przez telefon: +48 608 442 652; adres e-mail: bkaniuk@proinspektor.pl lub pisemnie na adres Publicznej Szkoły Podstawowej w Koniewie.

Cel i podstawa przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą odpowiednio na podstawie:

 1. wypełniania obowiązku prawnego w związku z realizowaniem zadań przez Publiczną Szkołę Podstawową w Koniewie,
  1. wyrażonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym, lub większej liczbie określonych celów,
  1. umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami do których mogą być przekazane Pani/Pana dane osobowe będą strony i uczestnicy postępowań, lub organy właściwe do załatwienia sprawy na mocy przepisów prawa.

Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu i na zlecenie Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. usługa serwisowa systemów informatycznych).

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wskazanego celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
  1. usunięcia danych, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  1. ograniczenia przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  1. cofnięcia zgody, w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody,
  1. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.