W październiku 2021 roku nasza szkoła przystąpiła do Rządowego Programu  „Laboratoria Przyszłości”. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.

W ramach programu otrzymaliśmy wsparcie finansowe w wysokości 30000 zł na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci umiejętności manualnych, samodzielnego i krytycznego myślenia, a także umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii oraz stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Obecnie całość zamówionego sprzętu znajduje się już w szkole. W ramach programu „Laboratoria Przyszłości” zakupiliśmy aparat fotograficzny z kamerą cyfrową, sprzęt do nagrywania, rejestrowania i obróbki obrazu i dźwięku, wyposażenie i narzędzia do pracowni technicznej, sprzęt gospodarstwa domowego.

Stworzona na potrzeby realizacji programu pracownia techniczno-fizyczno-chemiczna pozwoli na uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych, umożliwi rozwijanie wszechstronnych umiejętności i rozbudzanie zainteresowań uczniów.

#LaboratoriaPrzyszłości #LabolatoriaPrzyszlosci