2 września 1946 r. rozpoczęła swoją działalność Publiczna Szkoła w Koniewie. Była to placówka o jednym nauczycielu z czterema klasami, do których uczęszczało 32 uczniów. Pierwszym kierownikiem i nauczycielem szkoły była pani Franciszka Swędrak.

W klasach I i II (były łączone) obowiązywały przedmioty: – język polski, matematyka, religia, gimnastyka, śpiew, rysunki i prace ręczne; w klasach III i IV -język polski, matematyka, geografia, przyroda, historia, gimnastyka, religia, śpiew i prace ręczne.

Z latami liczba ludności w Koniewie i okolicy powiększa się i przybyło dzieci. Wyniknęła więc konieczność zwiększenia ilości oddziałów.

W roku szkolnym 1953/54 utworzone zostały klasy V i VI, a I, II, III i IV zostały rozdzielone. Powiększyło się także grono pedagogiczne o dwóch nuczycieli Bolesława Wojtkowiaka i Czesława Cieślika.

W roku szkolnym 1958/59 następuje dalsza zmiana stopnia organizacyjnego szkoły. Powstaje siedmioklasowa Szkoła Podstawowa w Koniewie podporządkowana Powiatowemu Inspektoratowi Kultury, Oświaty i Wychowania w Kamieniu Pomorskim.

19 września 1958 r. następuje zmiana personalna na stanowisku kierowniczym. Funkcję Kierownika Szkoły Podstawowej w Koniewie obejmuje je pani Janina Baluk.

W roku szkolnym 1967/68 zmieniony został stopień organizacyjny placówki. Utworzona została szkoła ośmioklasowa, w której pracowało 5 nauczycieli.

W listopadzie 1969 r. po raz pierwszy nauczyciele naszej szkoły zaproszeni zostali do Kamienia Pomorskiego by uczcić Dzień Nauczyciela.

W 1974 r. po zniesieniu powiatów i utworzeniu szkół gminnych szkoła nasza staje się filią Gminnej Szkoły Zbiorczej w Wolinie. Natomiast w 1979 roku kiedy to powołano Inspektora Oświaty i Wychowania, szkoła w Koniewie staje się jednostką podległą Inspektorowi Oświaty i Wychowania w Wolinie. Obie funkcje pełnił mgr Zenon Zborowski.

W sierpniu 1985 r. kiedy to dotychczasowa dyrektor szkoły, po 27 latach piastowania tej funkcji – przechodzi na emeryturę dyrektorem zostaje mgr Tadeusz Kliszewski. Początkowo do szkoły w Koniewie uczęszczały dzieci z tej miejscowości i Siniechowa, potem dzieci z Wiejkówka.

W 1973 r. kiedy zlokalizowane zostały szkoły czteroklasowe obwód naszej szkoły powiększył się o Zagórze, Wiejkowo i Skoszewo.

W pierwszych latach nauka odbywała się w jednym pomieszczeniu w budynku po szkole niemieckiej. Kiedy przybywało dzieci i klas szkoła przejęła pomieszczenia w budynku po plebanii, a kiedy ten został rozebrany dzieci uczyły się w sali świetlicy w budynku pana Cichowlasa i w pomieszczeniach wynajętych u pana Myrki. Ta trudna sytuacja lokalowa spowodowała konieczność budowy nowej szkoły.

Dzięki staraniom społeczeństwa a szczególne przewodniczącego Gromadzkiej Rady Narodowej w Recławiu i byłego mieszkańca Koniewa pana Józefa Mrozewicza decyzja o budowie szkoły w Koniewie została podjęta.

21 listopada 1971 r. dokonano wkopania aktu erekcyjnego, a 5 września 1972 r., po 10 miesiącach, dzieci rozpoczęły naukę w nowej czystej, przestronnej szkole.

Od początku swego istnienia Szkoła w Koniewie była ośrodkiem życia kulturalnego na wsi. Nauczyciele wraz z dziećmi organizowali różne imprezy dla szkoły i środowiska, jak przedstawienia okolicznościowe, obchody świąt narodowych, przedstawienia teatralne wystawiane w wiejskiej świetlicy, zabawy taneczne.

Praca naszych nauczycieli była doceniana przez władze oświatowe i państwowe. Nauczyciele otrzymywali nagrody, Rada Państwa przyznała odznaczenia:

Janinie Baluk Brązowy i Złoty Krzyż Zasługi oraz Odznakę Gryfa Pomorskiego, Genowefie Bartosz, Zygmuntowi Białoskórskiemu i Tadeuszowi Kliszewskiemu Złote Krzyże Zasługi.

Od 1 września 2001 roku funkcję dyrektora szkoły objęła Jolanta Żurawska. Pod jej wodzą intensywnie ruszyły prace remontowe i estetyzacyjne.