Do zadań pedagoga specjalnego należy:

 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb  rozwojowych  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu.
 2. Rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów.
 3. Określanie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych dla uczniów- odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci.
 4. Współpraca z zespołem nauczycieli w zakresie opracowania i realizacji Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego i Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia.
 5. Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń.
 6. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem.
 7. Dostosowanie sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych.
 8. Dobór metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów.
 9. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, nauczycielom, rodzicom.
 10. Współpraca w zależności od potrzeb z innymi podmiotami np.: Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną itp.
 11. Przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły.
 12. Monitorowanie dokumentacji uczniów tworzonych przez wychowawcę w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej.