Uczeń w czasie pobytu w szkole i po zakończeniu nauki reprezentuje następujące postawy:

 • zna wartość zdobytej wiedzy, którą wykorzystuje w dalszym kształceniu i życiu;
 • cechuje go otwartość i ciekawość świata;
 • potrafi w świadomy i odpowiedzialny sposób dokonać wyboru;
 • ma zainteresowania, rozwija swoje umiejętności;
 • jest samodzielny i kreatywny, potrafi współdziałać w zespole;
 • ma poczucie własnej wartości, jest asertywny;
 • jest obowiązkowy i wywiązuje się z powierzonych zadań;
 • potrafi wyrażać własne zdanie i słuchać zdania innych;
 • dba o swój wygląd i zdrowie oraz unika zagrożeń związanych z uzależnieniami;
 • jest odpowiedzialny i umie przewidywać konsekwencje swojego postępowania;
 • dba o bezpieczeństwo swoje i innych w różnych sytuacjach życiowych;
 • w swoich działaniach kieruje się wartościami ogólnoludzkimi i zasadami etyki;
 • radzi sobie w trudnych sytuacjach;
 • jest tolerancyjny, okazuje szacunek każdemu człowiekowi;
 • dostrzega znaczenie więzi rodzinnych, społecznych, kulturowych i narodowych;
 • szanuje tradycje, język ojczysty, symbole narodowe i religijne własne i cudze;
 • umie korzystać z dóbr kultury, jest wrażliwy na piękno;
 • sprawnie posługuje się nowoczesnymi technologiami przetwarzania informacji.