Uczeń w czasie pobytu w szkole i po zakończeniu nauki reprezentuje następujące postawy:

  • zna wartość zdobytej wiedzy, którą wykorzystuje w dalszym kształceniu i życiu;
  • cechuje go otwartość i ciekawość świata;
  • potrafi w świadomy i odpowiedzialny sposób dokonać wyboru;
  • ma zainteresowania, rozwija swoje umiejętności;
  • jest samodzielny i kreatywny, potrafi współdziałać w zespole;
  • ma poczucie własnej wartości, jest asertywny;
  • jest obowiązkowy i wywiązuje się z powierzonych zadań;
  • potrafi wyrażać własne zdanie i słuchać zdania innych;
  • dba o swój wygląd i zdrowie oraz unika zagrożeń związanych z uzależnieniami;
  • jest odpowiedzialny i umie przewidywać konsekwencje swojego postępowania;
  • dba o bezpieczeństwo swoje i innych w różnych sytuacjach życiowych;
  • w swoich działaniach kieruje się wartościami ogólnoludzkimi i zasadami etyki;
  • radzi sobie w trudnych sytuacjach;
  • jest tolerancyjny, okazuje szacunek każdemu człowiekowi;
  • dostrzega znaczenie więzi rodzinnych, społecznych, kulturowych i narodowych;
  • szanuje tradycje, język ojczysty, symbole narodowe i religijne własne i cudze;
  • umie korzystać z dóbr kultury, jest wrażliwy na piękno;
  • sprawnie posługuje się nowoczesnymi technologiami przetwarzania informacji.