Biblioteka jest czynna w dniach:

Poniedziałek – 8:00-:8:30
                         11:05-11:35

Wtorek          – 12:00-14:00

Środa             – 13:00-14:00

Czwartek       – 8:00-8:30

                        11:05-11:35

Piątek            – 8:00-8:30 
                         11:05-11:35

 1. Biblioteka jest:
  • interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli pracujących w bibliotece (lekcje biblioteczne) oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy;
  • ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców;
  • ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej.
 2. Zadaniem biblioteki jest :
  • gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych;
  • obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej,
  • prowadzenie działalności informacyjnej;
  • zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych;
  • podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;
  • wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania;
  • przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania uczniów do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek;
  • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów;
  • kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych;
  • organizacja wystaw okolicznościowych.
 3. Do zadań nauczycieli pracujących w bibliotece należy:
  • w zakresie pracy pedagogicznej:
   1. udostępnianie zbiorów biblioteki do sal lekcyjnych;
   2. prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo, bibliotekę i jej zbiory;
   3. udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zależności od indywidualnych zainteresowań i potrzeb;
   4. prowadzenie zajęć z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;
   5. współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami organizacji szkolnych oraz kół zainteresowań, z innymi bibliotekami w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, także w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i przygotowaniu ich do samokształcenia;
   6. udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem biblioteki.
  • w zakresie prac organizacyjno- technicznych:
   1. troszczenie się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki;
   2. gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami, przeprowadzanie ich selekcję;
   3. prowadzenie ewidencję zbiorów;
   4. klasyfikowanie, katalogowanie i konserwacja zbiorów;
   5. prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystyki dziennej i okresowej, indywidualnego pomiaru aktywności czytelniczej uczniów;
   6. planowanie pracy: opracowuje roczny, ramowy plan pracy biblioteki oraz terminarz zajęć bibliotecznych i imprez czytelniczych;
   7. składanie do dyrektora szkoły rocznego sprawozdania z pracy biblioteki i oceny stanu czytelnictwa w szkole;
   8. ma obowiązek korzystać z dostępnych technologii informacyjnych i doskonalić własny warsztat
 1. Nauczyciele zatrudnieni w bibliotece zobowiązani są prowadzić politykę gromadzenia zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów i ofertą rynkową oraz możliwościami finansowymi szkoły.
 2. Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów, tryb i warunki przeprowadzania zajęć dydaktycznych w bibliotece oraz zamawiania przez nauczycieli określonych usług bibliotecznych określa Regulamin biblioteki.
 3. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor szkoły, który:
  • zapewnia pomieszczenia i ich wyposażenie warunkujące prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia;
  • zatrudnia nauczyciela z odpowiednimi kwalifikacjami bibliotekarskimi i pedagogicznymi według obowiązujących norm etatowych oraz zapewnia im warunki do doskonalenia zawodowego;
  • przydziela na początku każdego roku kalendarzowego środki finansowe na działalność biblioteki;
  • zatwierdza przydział czynności bibliotekarza;
  • inspiruje i kontroluje współpracę grona pedagogicznego z biblioteką w tworzeniu systemu edukacji czytelniczej, informacyjnej oraz medialnej w szkole;
  • zarządza skontrum zbiorów biblioteki, odpowiada za ich protokolarne przekazanie przy zmianie nauczyciela pracującego w bibliotece;
  • nadzoruje i ocenia pracę biblioteki.
 4. Szczegółowe zadania pracownika ujęte są w przydziale czynności i planie pracy biblioteki.
 5. Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu szkoły lub dotowane przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców.