Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Koniewie informuje o naborze na rok szkolny 2024/2025

do klasy pierwszej oraz oddziału przedszkolnego.

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Wolina z dnia 12 stycznia 2024 r. od 19 lutego do 6 marca 2024r. przyjmowane będą dokumenty dotyczące naboru dzieci do przedszkola oraz klasy I.

Zgłoszenia ucznia można dokonać poprzez zapisanie go przez rodziców/prawnych opiekunów w dniu 26.02.2024r  w sali oddziału przedszkolnego „0” w godzinach 15.30- 17.00

Klasa I

  • dzieci 7-letnie (rocznik 2017)
  • dzieci 6-letnie (rocznik 2018) – (dla chętnych, na wniosek rodziców, w przypadku gdy dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny 2024/2025 lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną)

Oddział przedszkolny:

  • 6 latków (rocznik 2018)
  • 5 latków (rocznik 2019)
  • 4 latków (rocznik 2020)

Wymagane dokumenty:

do wglądu- w celu potwierdzenia danych dziecka: odpis skróconego aktu urodzenia dziecka, jego PESEL lub inny dokument (dowód osobisty, paszport lub karta dużej rodziny)

Wszystkie wymagane druki dokumentów będą do  pobrania  na miejscu.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14.12.2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900).